VIẾT 1 CHƯƠNG TRÌNH XÓA ĐI N PHẦN TỬ CUỐI CÙNG CỦA 1 ARRAY

Trong thiết kế javascript, họ thường xuyên phải thao tác làm việc với array (mảng), vày vậy ví như biết cách vận dụng thành thạo những hàm cách xử trí mảng thì bạn sẽ code nhanh hơn và tiện lợi hơn.

Bạn đang xem: Viết 1 chương trình xóa đi n phần tử cuối cùng của 1 array

Bài viết tiếp sau đây mình sẽ gửi cho tới bạn toàn bộ các phương thức, thuộc tính của đối tượng người dùng Array trong Javascript, mời chúng ta cùng theo dõi.

Các phương thức, thuộc tính của Array vào Javascript


concat()

concat() được thực hiện khi bạn có nhu cầu gộp nhiều mảng lại cùng với nhau, cách thức này sẽ trả về một mảng mới.

Cú pháp: array1.concat(array2,array3, ...,arrayX). Trong số ấy array2,array3, ...,arrayX là các mảng bạn có nhu cầu gộp lại cùng với mảng array1.


var iphonePhones = <"iphone 4", "iphone 5", "iphone 6">;var samsungPhones = <"galaxy s1", "galaxy s2", "galaxy s3", "galaxy s4">;var nokiaPhones = <"n8", "n81", "n82">;var phones = nokiaPhones.concat(iphonePhones, samsungPhones);// <"n8", "n81", "n82", "iphone 4", "iphone 5", "iphone 6", "galaxy s1", "galaxy s2", "galaxy s3", "galaxy s4">

copyWithin()

copyWithin() được sử dụng khi bạn muốn trích một đoạn trong mảng với ghi đè vào một đoạn không giống trong chủ yếu mảng đó.

Cú pháp: array.copyWithin(target, start, end). Vào đó:

target: Vị trí ban đầu ghi đè.start: ko bắt buộc, là vị trí bước đầu của mảng mong trích, mặc định là 0.end: không bắt buộc, là vị trí dứt của mảng mong trích, mang định là độ dài của mảng.

Lưu ý: copyWithin() sẽ không lúc nào làm chuyển đổi số lượng thành phần có trong mảng.


// Copy toàn bộ mảng cùng ghi đè từ địa điểm thứ 2var fruits = <"Banana", "Orange", "Apple", "Mango">;fruits.copyWithin(2);console.log(fruits) // <"Banana", "Orange", "Banana", "Orange">// Copy các thành phần từ vị trí 2 tới địa điểm 4 tiếp đến ghi đè từ địa chỉ 0var samsungPhones = <"galaxy s1", "galaxy s2", "galaxy s3", "galaxy s4", "galaxy s5">;samsungPhones.copyWithin(0, 2, 4);console.log(samsungPhones); // <"galaxy s3", "galaxy s4", "galaxy s3", "galaxy s4", "galaxy s5">

entries()

entries() đã trả về một Array iterator tự mảng ban đầu, có mức giá trị là một trong cặp .

Cú pháp: array.entries(). Thủ tục này không có tham số.


var fruits = <"Banana", "Orange", "Apple", "Mango">;var f = fruits.entries();for (let pair of f) console.log(pair);/*Output:<0, "Banana"><1, "Orange"><2, "Apple"><3, "Mango">*/

every()

every() được áp dụng khi bạn muốn kiểm tra xem toàn bộ các thành phần trong mảng có vừa lòng một đk do bạn đưa ra hay không. Phương thức trả về true lúc tất cả các phần tử đều thỏa mãn, trả về false lúc một vào số các phần tử không thỏa mãn.

Điều kiện bạn đề ra được mô tả dưới dạng một callback, callback trả về true tức là thỏa mãn, trả về false là không thỏa mãn.

Cú pháp: array.every(function(currentValue, index, arr), thisValue). Trong đó:

function(currentValue, index, arr): function callback chạy cho mỗi thành phần mảng.currentValue: cực hiếm của bộ phận hiện tạiindex: ko bắt buộc, là địa chỉ của phần tử hiện tạiarr: không bắt buộc, là mảng mà chứa phần tử hiện tạithisValue: không bắt buộc, nếu truyền vào thì nó sẽ được thiết kế giá trị this của function, nếu không truyền this đã là undefined.

// chất vấn mảng numbers tất cả phải toàn số lẻ tuyệt không?let numbers = <1, 2, 3, 4, 5>;let isOddArray = numbers.every(function (item) return nhà cửa % 2 != 0;);console.log(isOddArray); // false// soát sổ numbers tất cả phải mảng bớt dần tuyệt không?let numbers = <5, 4, 3, 2, 1>;let isDescArray = numbers.every(function (item, index, arr) { if (index == 0) return true else { return công trình

fill()

Phương thức fill() sẽ làm cho cho tất cả các phần tử trong mảng trở nên một giá trị giống nhau.

Cú pháp: array.fill(value, start, end). Trong đó:

value: Bắt buộc, là quý hiếm mà bạn muốn điền vào mảngstart: không bắt buộc, là vị trí bắt đầu của việc điền vào mảng, mang định là 0.end: không bắt buộc, là vị trí kết thúc của bài toán điền vào mảng, mang định sẽ là array.length

// Điền 2 phần tử cuối cùng thành "Kiwi"var fruits = <"Banana", "Orange", "Apple", "Mango">;fruits.fill("Kiwi", 2, 4); // <"Banana", "Orange", "Kiwi", "Kiwi">

filter()

filter() được thực hiện để lọc các thành phần trong mảng theo một điều kiện mà chúng ta đặt ra. Cách làm này đã trả về một mảng mới chứa các bộ phận thỏa mãn điều kiện.

Điều khiếu nại bạn đưa ra được biểu thị dưới dạng một callback, callback trả về true tức là thỏa mãn, trả về false là không thỏa mãn.

Cú pháp: array.filter(function(currentValue, index, arr), thisValue). Vào đó

function(currentValue, index, arr): function callback chạy mang đến mỗi phần tử mảng.currentValue: quý giá của thành phần hiện tạiindex: ko bắt buộc, là vị trí của thành phần hiện tạiarr: ko bắt buộc, là mảng nhưng chứa thành phần hiện tạithisValue: ko bắt buộc, nếu truyền vào thì nó sẽ được làm giá trị this của function, còn nếu như không truyền this đã là undefined.

var tasks = < title: "Fix bug 1", status: "done" , title: "Fix bug 2", status: "todo" , title: "Fix bug 3", status: "done" ,>var doneTasks = tasks.filter(function (task) return task.status == "done";);console.log(doneTasks);/*Output:< title: "Fix bug 1", status: "done" , title: "Fix bug 3", status: "done" ,>*/

find()

find() được sử dụng khi bạn muốn tìm thành phần mảng thứ nhất thỏa mãn điều kiện mà bạn đặt ra.

Điều kiện bạn đưa ra được biểu hiện dưới dạng một callback, callback trả về true có nghĩa là thỏa mãn, trả về false là không thỏa mãn.

Cú pháp: array.find(function(currentValue, index, arr), thisValue). Vào đó

function(currentValue, index, arr): function callback chạy cho mỗi phần tử mảng.currentValue: quý hiếm của thành phần hiện tạiindex: không bắt buộc, là địa chỉ của bộ phận hiện tạiarr: không bắt buộc, là mảng cơ mà chứa bộ phận hiện tạithisValue: ko bắt buộc, trường hợp truyền vào thì nó sẽ được làm giá trị this của function, nếu không truyền this vẫn là undefined.

var users = < id: 1, name: "Binh" , id: 2, name: "Trang" , id: 3, name: "Minh" ,>;// tìm user tất cả id là 2var myId = 2;var myInfo = users.find(function (user) return user.id == myId;);console.log(myInfo); // id: 2, name: "Trang"// Tìm thành phần đầu tiên trong mảng có giá trị lớn hơn 2var numbers = <1, 2, 3, 4, 5>;var n = numbers.find(function (item) return tác phẩm > 2;);console.log(n); // 3

findIndex()

findIndex() được thực hiện khi bạn có nhu cầu tìm địa chỉ của thành phần mảng trước tiên thỏa mãn điều kiện bạn đặt ra.

Điều kiện bạn đặt ra được diễn đạt dưới dạng một callback, callback trả về true có nghĩa là thỏa mãn, trả về false là ko thỏa mãn.

Phương thức trả về -1 nếu không có bộ phận mảng nào thỏa mãn điều kiện.

Cú pháp: array.findIndex(function(currentValue, index, arr), thisValue). Trong đó

function(currentValue, index, arr): function callback chạy đến mỗi thành phần mảng.currentValue: quý giá của thành phần hiện tạiindex: ko bắt buộc, là vị trí của bộ phận hiện tạiarr: không bắt buộc, là mảng mà chứa thành phần hiện tạithisValue: ko bắt buộc, ví như truyền vào thì nó sẽ được thiết kế giá trị this của function, nếu như không truyền this sẽ là undefined.

var users = < id: 1, name: "Binh" , id: 2, name: "Trang" , id: 3, name: "Minh" ,>;// Tìm địa chỉ của user có id là 2var myId = 2;var myIndex = users.findIndex(function (user) return user.id == myId;);console.log(myIndex); // 1// Tìm địa điểm của phần tử đầu tiên trong mảng có giá trị to hơn 2var numbers = <1, 2, 3, 4, 5>;var n = numbers.findIndex(function (item) return tòa tháp > 2;);console.log(n); // 2

forEach()

forEach() được áp dụng khi bạn muốn duyệt các bộ phận mảng.

Cú pháp: array.forEach(function(currentValue, index, arr), thisValue). Trong đó

function(currentValue, index, arr): function callback chạy cho mỗi phần tử mảng.currentValue: giá trị của phần tử hiện tạiindex: ko bắt buộc, là địa điểm của bộ phận hiện tạiarr: ko bắt buộc, là mảng mà chứa thành phần hiện tạithisValue: ko bắt buộc, ví như truyền vào thì nó sẽ được làm giá trị this của function, nếu không truyền this đang là undefined.

var users = < id: 1, name: "Binh" , id: 2, name: "Trang" , id: 3, name: "Minh" ,>;users.forEach(function (user) console.log(user.name););/*Output:BinhTrangMinh*/

from()

from() được thực hiện khi bạn muốn tạo ra một mảng mới xuất phát từ 1 đối tượng dạng mảng.

Đối tượng dạng mảng là đối tượng có thuộc tính length và các bộ phận thì được đánh vị trí (đánh index) hoặc các đối tượng khả chú tâm như Map, Set

Cú pháp: Array.from(object, mapFunction(currentValue, index), thisValue). Trong đó:

object: Bắt buộc, là đối tượng bạn muốn chuyển lịch sự dạng mảng.mapFunction(currentValue, index): không bắt buộc, là 1 trong những function chuyển động tương trường đoản cú như array.map, sẽ chu đáo lần lượt bên trên từng phần tử mảng.currentValue: quý giá của phần tử hiện tại đang xét.index: vị trí của bộ phận hiện tại đang xet.thisValue: không bắt buộc, là cực hiếm this khi triển khai mapFunction

var myArr = Array.from("123456", function (item, index, arr) return item * 2;);console.log(myArr); // <2, 4, 6, 8, 10, 12>

includes()

includes() được áp dụng để kiểm tra một phần tử có xuất hiện thêm trong mảng xuất xắc không. Cách thức này trả về true nếu phần tử mảng tất cả xuất hiện, trả về false nếu phần tử mảng không xuất hiện.

Cú pháp: array.includes(element,start). Trong đó

element: Bắt buộc, là cực hiếm của thành phần muốn kiểm tra.start: ko bắt buộc, là vị trí bước đầu tìm kiếm trong mảng, khoác định là 0.

var fruits = <"Banana", "Orange", "Apple", "Mango">;var n = fruits.includes("Mango"); // true

indexOf()

indexOf() được sử dụng khi bạn có nhu cầu tìm địa chỉ (đầu tiên) của 1 phần tử trong mảng. Cách tiến hành sẽ trả về -1 nếu không kiếm thấy.

Cú pháp: array.indexOf(item,start). Trong đó:

item: Bắt buộc, quý hiếm của thành phần muốn tra cứu kiếm vị trí.start: ko bắt buộc, là vị trí bước đầu tìm kiếm, khoác định là 0.

var fruits = <"Banana", "Orange", "Apple", "Mango">;var a = fruits.indexOf("Apple"); // 2

isArray()

isArray() được thực hiện để kiểm soát một đối tượng người dùng có buộc phải là array giỏi không. Cách thức trả về true nếu đối tượng người sử dụng là array, trả về false nếu chưa phải là array.

Cú pháp: Array.isArray(obj). Trong số đó obj là đối tượng bạn muốn kiểm tra.


var fruits = <"Banana", "Orange", "Apple", "Mango">;var isArray = Array.isArray(fruits); // true

join()

join() được áp dụng khi bạn muốn nối các bộ phận của mảng thành một string.

Cú pháp: array.join(separator). Trong đó separator là cực hiếm sẽ nằm trong lòng các thành phần mảng sau thời điểm được đưa trành string, tham số này không bắt buộc, mang định sẽ là dấu phẩy “,”.


var fruits = <"Banana", "Orange", "Apple", "Mango">;var energy = fruits.join(); // "Banana,Orange,Apple,Mango"

keys()

keys() thủ tục sẽ trả về một đối tượng người tiêu dùng Array Iterator với cái giá trị là những keys của mảng.

Xem thêm: Cách Gửi File Ghi Âm Qua Zalo Trên Iphone, Điện Thoại Android

Cú pháp: array.keys(). Cách thức này không có tham số.


var fruits = <"Banana", "Orange", "Apple", "Mango">;var fk = fruits.keys();for (x of fk) console.log(x);/*Output:0123*/

length

length sẽ trả về số lượng phần tử có trong mảng, hoặc bạn có thể thay đổi số lượng phần tử trong mảng bằng phương pháp gán giá trị bắt đầu cho trực thuộc tính này.


var fruits = <"Banana", "Orange", "Apple", "Mango">;console.log(fruits.length); // 4fruits.length = 1;console.log(fruits); // <"Banana">

lastIndexOf()

lastIndexOf() được áp dụng khi bạn muốn tìm tìm vị trí cuối cùng của một phần tử vào mảng mà chúng ta truyền vào. Phương thức trả về -1 nếu không kiếm thấy.

Cú pháp: array.lastIndexOf(item,start). Vào đó:

item: Bắt buộc, giá trị của phần tử muốn tra cứu kiếm vị trí.start: không bắt buộc, là vị trí bắt đầu tìm kiếm, khoác định là 0.

var fruits = <"Banana", "Orange", "Apple", "Mango">;var n = fruits.lastIndexOf("Apple");console.log(n); // 2

map()

map() được thực hiện khi bạn có nhu cầu làm biến hóa giá trị của các phần tử trong mảng theo một logic nào đó. Súc tích được biểu đạt dưới dạng một callback, giá trị trả về của callback đã là giá chỉ trị bắt đầu cho bộ phận mảng tương ứng.

Cú pháp: array.map(function(currentValue, index, arr), thisValue). Trong đó:

function(currentValue, index, arr): function callback chạy cho mỗi bộ phận mảng.currentValue: quý giá của phần tử hiện tạiindex: không bắt buộc, là vị trí của thành phần hiện tạiarr: ko bắt buộc, là mảng nhưng mà chứa thành phần hiện tạithisValue: không bắt buộc, giả dụ truyền vào thì nó sẽ được thiết kế giá trịthiscủa function, còn nếu không truyềnthissẽ làundefined.

var numbers = <2, 4, 6, 8>;var doubleNumbers = numbers.map(function(num) return num * 2;);console.log(doubleNumbers); // <4, 8, 12, 16>

pop()

pop() đã xóa thành phần cuối cùng trong mảng, đôi khi trả về bộ phận vừa xóa.

Cú pháp: array.pop(). Cách thức này không có tham số.


var fruits = <"Banana", "Orange", "Apple", "Mango">;var thành quả = fruits.pop();console.log(item); // Mangoconsole.log(fruits); // <"Banana", "Orange", "Apple">

push()

push() được thực hiện để thêm 1 phần tử vào thời điểm cuối mảng, bên cạnh đó trả về độ dài của mảng.

Cú pháp: array.push(item1,item2, ...,itemX). Trong đó:

item1, item2, …, itemX: Bắt buộc, là các bộ phận sẽ được thêm vào thời điểm cuối mảng.

var fruits = <"Banana", "Orange", "Apple", "Mango">;var length = fruits.push("Kiwi");console.log(fruits); // <"Banana", "Orange", "Apple", "Mango", "Kiwi">console.log(length); 5

reduce()

reduce() được sử dụng khi bạn có nhu cầu thực thi một callback lên từng phần tử (từ trái qua phải) cùng với một trở thành được “tích lũy” nhằm trả về một quý giá duy nhất.

Cú pháp: array.reduce(function(total, currentValue, currentIndex, arr), initialValue). Trong đó:

function(total, currentValue, index, arr): Bắt buộc, là callback sẽ thực hiện trên từng thành phần mảng.total: Bắt buộc, là quý hiếm của tham số initialValue trong lượt chạy đầu tiên, hoặc là quý hiếm trả về của callback này ở phần tử trước.currentValue: Bắt buộc, là giá trị của phần tử hiện tạiindex: không bắt buộc, là địa điểm của bộ phận hiện tại.arr: ko bắt buộc, là mảng mà bộ phận hiện tại thuộc về.initialValue: ko bắt buộc, là giá bán trị ban sơ cho trở thành total trong callback.

// Tính tổng các thành phần trong mảng numbersvar numbers = <1, 2, 3, 4, 5, 6>;var sum = numbers.reduce(function (total, number) return total + number;, 0);console.log(sum); // 21

reduceRight()

phương thức reduceRight() tương tự như reduce(), tuy vậy reduceRight() sẽ xúc tiến callback lên từng bộ phận theo thứ tự từ bỏ phải qua trái.

Cú pháp: array.reduceRight(function(total, currentValue, currentIndex, arr), initialValue). Vào đó:

function(total, currentValue, index, arr): Bắt buộc, là callback sẽ triển khai trên từng bộ phận mảng.total: Bắt buộc, là quý hiếm của tham số initialValue trong đợt chạy đầu tiên, hoặc là quý giá trả về của callback này ở phần tử trước.currentValue: Bắt buộc, là giá trị của phần tử hiện tạiindex: ko bắt buộc, là địa điểm của bộ phận hiện tại.arr: không bắt buộc, là mảng mà phần tử hiện tại nằm trong về.initialValue: không bắt buộc, là giá bán trị thuở đầu cho biến chuyển total trong callback.

// Tính hiệu các thành phần trong mảng numbers theo hướng từ bắt buộc qua tráivar numbers = <2, 45, 30, 100>;var subtract = numbers.reduce(function (total, number) return total - number;, 0);console.log(subtract); // -177

reverse()

reverse() được sử dụng khi bạn muốn đảo ngược lắp thêm tự các phần tử trong mảng. Tức là thành phần đầu đang trở thành phần tử cuối.

Cú pháp: array.reverse(). Cách làm này không có tham số.


var fruits = <"Banana", "Orange", "Apple", "Mango">;fruits.reverse();console.log(fruits); // <"Mango", "Apple", "Orange", "Banana">

shift()

shift() được thực hiện khi bạn có nhu cầu xóa phần tử đầu tiên của mảng, đôi khi trả về thành phần đó.

Cú pháp: array.shift(). Cách thức này không tồn tại tham số.


var fruits = <"Banana", "Orange", "Apple", "Mango">;var cửa nhà = fruits.shift();console.log(fruits); // <"Orange", "Apple", "Mango">console.log(item); // Banana

slice()

slice() được áp dụng khi bạn muốn trích một mảng bé từ vị trí n tới vị trí m vào mảng ban đầu. Chú ý mảng được trích đang không bao hàm phần tử đồ vật m.

Cú pháp: array.slice(start,end). Vào đó:

start: không bắt buộc, là vị bắt đầu bạn muốn trích, mang định đã là 0. Bạn có thể sử dụng số âm nếu còn muốn vị trí ban đầu được tính từ lúc cuối mảng (-1 là địa điểm của bộ phận cuối mảng).end: ko bắt buộc, là vị trí chấm dứt của mảng con mong trích. Bạn cũng có thể sử dụng số âm nếu còn muốn vị trí hoàn thành được tính từ cuối mảng (-1 là địa điểm của thành phần cuối mảng).

var fruits = <"Banana", "Orange", "Lemon", "Apple", "Mango">;// Mảng citrus được trích từ mảng fruits, trích từ bộ phận index 1, tới thành phần index 3var citrus = fruits.slice(1, 3);console.log(citrus); // <"Orange", "Lemon">// Trích từ cuối mảng lênvar myBest = fruits.slice(-3, -1);console.log(myBest); // <"Lemon", "Apple">

some()

Phương thức some() sẽ giúp bạn kiểm tra một mảng có vừa lòng điều kiện tốt không. Điều kiện được trình bày dưới dạng một callback chăm chú lần lượt các bộ phận mảng, nếu kết quả callback của một trong số các thành phần mảng trả về true, thì cách làm some() trả về true, trường hợp callback của tất cả các phần tử mảng trả về false, cách thức some trả về false.

Cú pháp:array.some(function(currentValue, index, arr), thisValue). Vào đó:

function(currentValue, index, arr): function callback chạy mang lại mỗi thành phần mảng.currentValue: giá trị của bộ phận hiện tạiindex: không bắt buộc, là địa chỉ của thành phần hiện tạiarr: không bắt buộc, là mảng nhưng mà chứa thành phần hiện tạithisValue: không bắt buộc, nếu như truyền vào thì nó sẽ được gia công giá trịthiscủa function, còn nếu như không truyềnthissẽ làundefined.

// chất vấn mảng numbers gồm số như thế nào là số lẻ xuất xắc không?var numbers = <1, 2, 3, 4, 5>;var hasOddNumber = numbers.some(function (item) return nhà cửa % 2 != 0;);console.log(hasOddNumber); // true

sort()

sort() được thực hiện khi bạn có nhu cầu sắp xếp các phần tử trong mảng theo chiều tăng đột biến hoặc bớt dần. Mang định cách làm sort() sẽ bố trí mảng theo máy tự bảng chữ cái theo chiều tăng dần. Vào trường hợp bạn muốn “tùy chỉnh” sản phẩm công nghệ tự sắp tới xếp, thì thủ tục sort() cũng gật đầu một tham số dưới dạng callback giúp bạn làm điều này.

Cú pháp: array.sort(function (a, b)). Trong số đó function (a, b) (không bắt buộc) là callback để bạn tùy chỉnh thứ tự sắp xếp các bộ phận trong mảng. Tham số a, b là 1 trong cặp bộ phận trong mảng. Callback trả về >= 0 thì a và b sẽ không đổi chỗ, trả về

splice()

splice() được áp dụng khi bạn muốn thay thay một số phần tử trong mảng bởi một số thành phần khác.

Cú pháp: array.splice(index,howmany,item1, .....,itemX). Vào đó:

index: đề nghị là vị trí ban đầu thay thế, chúng ta cũng có thể sử dụng số âm nhằm tính vị trí từ cuối mảng lên (phần tử ở đầu cuối là -1).howmany: ko bắt buộc, tất cả bao nhiêu phần tử sẽ được chũm thế, mặc định là 0.item1,… itemX: Là các phần tử sẽ được thay thế sửa chữa vào mảng kể từ vị trí index.

// rứa thế 1 phần tử tính từ index 2 bằng các thành phần "Lemon", "Kiwi"var fruits = <"Banana", "Orange", "Apple", "Mango">;fruits.splice(2, 1, "Lemon", "Kiwi");console.log(fruits); // <"Banana", "Orange", "Lemon", "Kiwi", "Mango">;// Do những tham số item1,... ItemX là không bắt buộc// Nên bạn có thể sử dụng cách làm này nhằm xóa hàng loạt các thành phần trong mảng, xet ví dụ bên dưới đây// Xóa 2 bộ phận mảng kể từ index 2var fruits = <"Banana", "Orange", "Apple", "Mango">;fruits.splice(2, 2);console.log(fruits); // <"Banana", "Orange">

toString()

toString() đang trả về một string từ mảng ban đầu, với các bộ phận mảng ngăn cách nhau bằng dấu phẩy “,”.

Cú pháp: array.toString(). Cách làm này không tồn tại tham số.

Nếu bạn muốn tùy chỉnh ký kết tự chia cách giữa các thành phần mảng, thì có thể tham khảo thủ tục join().


var fruits = <"Banana", "Orange", "Apple", "Mango">;var x = fruits.toString();console.log(x); // "Banana,Orange,Apple,Mango"

unshift()

unshift() được thực hiện khi bạn có nhu cầu thêm một hoặc một số phần tử vào đầu mảng. Cách tiến hành sẽ trả về số lượng thành phần trong mảng sau thời điểm thêm.

Cú pháp: array.unshift(item1,item2, ...,itemX). Trong đó item1,item2, …,itemX là các phần tử bạn muốn thêm vào đầu mảng.


var fruits = <"Banana", "Orange", "Apple", "Mango">;var length = fruits.unshift("Lemon","Pineapple");console.log(fruits); // <"Lemon", "Pineapple", "Banana", "Orange", "Apple", "Mango">console.log(length); // 6

valueOf()

Phương thức này khá vô nghĩa, nó sẽ trả về y y hệt như mảng ban đầu.

Cú pháp: array.valueOf(). Cách thức này không có tham số.


var fruits = <"Banana", "Orange", "Apple", "Mango">;var v = fruits.valueOf();console.log(v); // <"Banana", "Orange", "Apple", "Mango">

Tổng kết

Trên là tổng thể các phương thức (hàm) cách xử lý mảng vào JavaScript. Trong đó có một trong những phương thức tương tự như nhau cơ mà mình có thể gom nhóm lại như sau:

Nhóm thêm, xóa vào đầu, cuối mảng

pop(): Xóa thành phần cuối mảngpush(): Thêm vào cuối mảngshift(): Xóa bộ phận đầu mảngunshift(): Thêm phần tử vào đầu mảng

Nhóm kiểm tra mảng:

every(): đánh giá tất cả thành phần mảng phải vừa lòng điều kiệnsome(): bình chọn một trong số các phần tử mảng có thành phần nào vừa lòng điều kiện.includes(): kiểm tra trong mảng có bộ phận bạn buộc phải tìm tuyệt không?

Nhóm kiếm tìm cái gì đó trong mảng:

find(): Tìm bộ phận mảng thứ nhất thỏa mãn điều kiệnfindIndex(): Tìm địa điểm của phần tử mảng thứ nhất thỏa mãn điều kiệnindexOf(): kiếm tìm vị trí thứ nhất của bộ phận xuất hiện nay trong mảng.lastIndexOf(): search vị trí ở đầu cuối của bộ phận xuất hiện nay trong mảng.

Tới đó là hết rồi, chúc chúng ta học tập hiệu quả.*
*


*
June 13, 2022

June 10, 2022

June 7, 2022

March 19, 2022

November 1, 2021

October 24, 2021

April 17, 2021

April 4, 2021

November 26, 2020

October 31, 2020


July 11, 2020

December 30, 2019

May 21, 2020

December 9, 2019

September 18, 2019