Từ Vựng Về Cơ Thể Con Người Trong Tiếng Anh

Contents

I. Tự vựng giờ Anh về khung người người thường xuyên gặpII. Tự vựng giờ đồng hồ Anh chăm ngành cơ thể người

Sức khỏe khoắn là vốn quý độc nhất vô nhị của bé người, có sức khỏe là có tất cả. Để tất cả sức khỏe giỏi trước hết bạn cần hiểu khung hình mình đúng không nhỉ nào? ngoài các từ vựng về khung người người hay gặp, hồ hết từ vựng chuyên ngành cũng rất bổ ích. Hãy cùng Patado mang đến với chủ đề ngày lúc này và bổ sung thêm vốn từ bỏ vựng tiếng Anh về cơ thể người với bài viết dưới trên đây nhé.

Bạn đang xem: Từ vựng về cơ thể con người trong tiếng anh

Cách ghi nhớ 100 tự vựng giờ anh hằng ngày bạn vẫn biết xuất xắc chưa

Học từ vựng tiếng Anh bằng thẻ flashcard siêu đơn giản và dễ dàng tại nhà

I. Từ vựng tiếng Anh về khung hình người hay gặp

Nói về trường đoản cú vựng giờ Anh chủ đề cơ thể người bọn họ sẽ nói đến những phần tử cơ thể hoàn toàn có thể dễ dàng thấy được ngay đúng không nhỉ nào?

Phần đầu

Từ vựngNghĩaPhiên âm
headĐầu/hed/
faceMặt /feɪs/
partNgôi rẽ/pɑːrt/
chinCằm/tʃɪn/
hairTóc/her/
beardRâu /bɪrd/
mustacheRia /ˈmʌs.tæʃ/
foreheadTrán/ˈfɑː.rɪd/
earTai/ɪr/
eyeMắt/aɪ/
eyelashLông mi/ˈaɪ.læʃ/
eyebrowLông mày/ˈaɪ.braʊ/
noseMũi/noʊz/
mouthMiệng/maʊθ/
lipMôi/lɪp/
ToothRăng/tuːθ/
TeethRăng số nhiều/tiːθ/
neckCổ/nek/
napeGáy/neɪp/

*

Từ vựng về nhà đề thành phần cơ thể

2. Phần thân

Bạn cảm thấy bộ phận cơ thể người nào là gợi cảm nhất? Ngực? Vai? Xương quai xanh? giỏi vòng eo nhỉ?

Từ vựngNghĩaPhiên âm
chestNgực/tʃest/
shoulderVai/ˈʃoʊl.dɚ/
clavicularXương quai xanh/kləˈvɪk.jə.lɚ/
backLưng/bæk/
bellyBụng/ˈbel.i/
waistEo/weɪst/
armpitNách /ˈɑːrm.pɪt/

3. Phần chi

Từ vựngNghĩaPhiên âm
armCánh tay/ɑːm/
elbowKhuỷu tay /ˈel.bəʊ/
forearmCẳng tay/ˈfɔː.rɑːm/
handTay/hænd/
fingerNgón tay/ˈfɪŋ.ɡɚ/
fingernailMóng tay/ˈfɪŋ.ɡɚ.neɪl/
thighĐùi/θaɪ/
legChân/leɡ/
calfBắp chân /kæf/
kneeĐầu gối/niː/
ankleMắt cá/ˈæŋ.kəl/
toenailMóng chân/ˈtoʊ.neɪl/
toeNgón chân/toʊ/
heelgót chân/hiːl/

4. Những phần cơ thể

Khoang sọ và ống xương sống: 
Từ vựngNghĩaPhiên âm
brainBộ não/breɪn/
spinal cordTủy sống/ˌspaɪ.nəl ˈkɔːrd/
heartTim/hɑːrt/
lungPhổi/lʌŋ/
gulletThực quản/ˈɡʌl.ət/
Khoang bụng: 
Từ vựngNghĩaPhiên âm
liverGan/ˈlɪv.ɚ/
bowelRuột/ˈbaʊ.əl/
stomachDạ dày/ˈstʌm.ək/
kidneyThận/ˈkɪd.ni
wombTử cung (ở nữ)/wuːm/

II. Trường đoản cú vựng giờ Anh chăm ngành khung hình người

Chắc hẳn rất nhiều từ vựng giờ đồng hồ Anh nhà đề khung người người mà chúng ta không nhìn thấy hay phần lớn từ vựng chuyên ngành về y khoa thì đã ít khi đề cập tới đúng không nhỉ nào?

Có thể bạn chưa biết, các hệ thống khung người con người cùng phối kết hợp để triển khai một công dụng hoàn chỉnh. Giữa bọn chúng có quan hệ mật thiết, cùng nhau kết thúc các tính năng tạo đề xuất sự sinh sống của cơ thể.

Xem thêm: Usb Phát Wifi Từ Máy Tính Bàn Giá Siêu Tốt, Có Đặc Điểm Gì Nổi Bật

Các hệ cơ quan

Hệ chuyên chở : Muscular system ( /ˈmʌs.kjə.lɚ ˈsɪs.təm/ )

*

Từ vựngNghĩaPhiên âm
muscularhệ cơ/ˈmʌs.kjə.lɚ/
flexor carpi groupcơ vội cổ tay quay/ˈflek.sɚ/
skeletalbộ xương/ˈskel.ə.t̬əl/
trapeziuscơ thang/trəˈpiː.zi.əs/
latissimus dorsicơ sống lưng to/ləˌtɪs.ə.məs ˈdɔːr.saɪ/
external obliquecơ chéo ngoài/ɪkˈstɝː.nə l oʊˈbliːk/
rectus abdominiscơ bụng/ˈrek.təs æbˈdɑːm.ə.nɪs/
quadriceps femoris groupnhóm cơ túi đầu đùi/ˈkwɑːd.rəˌseps fɪˈmɔːr.ɪs ɡruːp /
peroneus longuscơ cẳng chân/ˌper.əˈniː.əs ˈlɔŋ.ɡəs /
tibialis anteriorCơ ống chân trước/ˌtɪb.iˈæl.ɪs ænˈtɪr.i.ɚ /
extensor digitorum longuscơ choạng chung những ngón chân/ɪkˈsten.sɚ dɪdʒ.ɪˈtɔːr.əm ˈlɔŋ.ɡəs /
frontaliscơ trán/frʌnˈtæl.ɪs/
orbicularis oculicơ mắt/ɔːrˌbɪk.jəˈler.ɪs/
zygomaticuscơ gò má/ˌzaɪ.ɡəˈmæt̬.ɪ.kəs/
massetercơ cắn/mæsˈiː.t̬ɚ/
stemodeido-massoidcơ cổ/ˌstɝː.noʊ.klaɪ.doʊˈmæs.tɔɪd/
deltoidcơ mồi nhử vai/ˈdel.tɔɪd/
pectoralis majorcơ ngực lớn/ˌpek.təˈræl.ɪs/
biceps brachiicơ bắp tay/ˈbaɪ.seps ˈbreɪ.ki.aɪ/
iliopsoascơ thắt sườn lưng chậu/ˌɪl.iˈɑːp.soʊ.əs/
adductor longuscơ khép dài/əˈdʌk.tɚ/
gastrocnemiuscơ bụng chân/ˌɡæs.troʊˈkniː.mi.əs/
stermocteido mastoidcơ ức đòn chũm/ˌstɝː.noʊ.klaɪ.doʊˈmæs.tɔɪd/
triceps brachiicơ tam đầu/ˈtraɪ.seps ˈbreɪ.ki.aɪ/
flexor digitorumcơ gấp tầm thường sâu các ngón tay/ˈflek.sɚˌdɪdʒ.ɪˈtɔːr.əm/
hamstring groupcơ đùi sau/ˈhæm.strɪŋ ɡruːp/
achilles tendongân gót chân/əˌkɪl.iːz ˈten.dən/
extensor digitorumCơ doạng chung các ngón tay/ɪkˈsten.sɚ dɪdʒ.ɪˈtɔːr.əm/
extensor carpi groupcơ trụ sau/ɪkˈsten.sɚ/
latissimus dorsicơ tam giác dọc theo phía 2 bên lưng/ləˌtɪs.ə.məs ˈdɔːr.saɪ/
gluteus mediuscơ mông nhỡ/ˈɡluːt̬i.əs ˈmiː.di.əs /
gluteus maximuscơ mông lớn/ˈɡluːt̬i.əs ˈmæk.sə.məs/
sartoriuscơ may/sɑːrˈtɔːr.i.əs/
peroneus longusRãnh gân cơ mác dài/ˌper.əˈniː.əs ˈlɔŋ.ɡəs/

*

Hệ tuần hoàn: Circulatory ( /ˈsɜːrkjələtɔːri/ )
Từ vựngNghĩaPhiên âm
heartTim/hɑːrt/
bloodMáu/blʌd/
Blood cellsCác tế bào máuˈblʌd ˌsel/
plasmaHuyết tương/ˈplæz.mə/
White blood cellBạch cầu/ˌwaɪt ˈblʌd ˌsel/
Blood vesselMạch máu/ˈblʌd ˌves.əl/
arteryĐộng mạch/ˈɑːr.t̬ɚ.i/
veinTĩnh mạch/veɪn/
vena/ˈviː.nə/
capillaryMao mạch/kəˈpɪl.ɚ.i/

*

Từ vựng siêng ngành khung hình người

Hệ hô hấp : Respiratory ( /ˈres.pə.rə.tɔːr.i/) :
Từ vựngNghĩaPhiên âm
noseMũi/noʊz/
pharynxHầu/ferˈɪn.dʒiːz/
LarynxThanh quản/ˈler.ɪŋks/
WindpipeKhí quản/ˈwɪnd.paɪp/
trachea/ˈtreɪ.kiə/
bronchusPhế quản/ˈbrɑːŋ.kəs/
lungPhổi/lʌŋ/
Hệ tiêu hóa : Digestive ( /daɪˈdʒes.tɪv/ )
Từ vựngNghĩaPhiên âm
tongueLưỡi/tʌŋ/
toothRăng/tuːθ/
gulletThực quản/ˈɡʌl.ət/
LarynxThanh quản/ˈler.ɪŋks/
stomachDạ dày/ˈstʌm.ək/
Small intestineRuột non/ˌsmɑːl ɪnˈtes.tɪn/
Large intestineRuột già/ˌlɑːdʒ ɪnˈtes.tɪn/
diaphragmCơ hoành/ˈdaɪ.ə.fræm/
spleenLá lách/spliːn/
liverGan/ˈlɪv.ɚ/
Gall-bladderTúi mật/ˈɡɑːl ˌblæd.ɚ/
pancreasTuyến tụy/ˈpæŋ.kri.əs/
anusHậu môn/ˈeɪ.nəs/
Hệ bài tiết : urinary ( /ˈjʊr.ɪ.ner.i/ )

*

Từ vựng giờ Anh hệ bài bác tiết

Từ vựngNghĩaPhiên âm
kidneyThận /ˈkɪd.ni/
bladderBóng đái./ˈblæd.ɚ/
Hệ thần kinh: Nervous system : /ˈnɜː.vəs ˌsɪs.təm/ )
Từ vựngNghĩaPhiên âm
brainNão bộ/breɪn/
Spinal cordTủy sống /ˌspaɪ.nəl ˈkɔːrd/
nerveCác dây thần kinh/nɜːv/

*

Từ vựng khung hình hệ thần kinh

Hệ nội tiết: Endocrine system ( /ˈen.də.krɪn ˌsɪs.təm/ )
Từ vựngNghĩaPhiên âm
Endocrine glandTuyến nội tiết/ˈen.də.krɪn ˌɡlænd/
Pituitary glandTuyến yên/pɪˈtuː.ə.ter.i ˌɡlænd/
Thyroid glandTuyến giáp/ˈθɑɪ·rɔɪd
pancreasTuyến tụy/ˈpæŋ.kri.əs/
pancreatic/pæŋ.kriˈæt.ik/
gonadTuyến sinh dục/ˈɡoʊ.næd/
Hệ sinh dục : Reproductive system ( /ˌriː.prəˈdʌk.tɪv ˌsɪs.təm/ )
Từ vựngNghĩaPhiên âm
testicleTinh trả ở nam/ˈtes.tɪ.kəl/
ovaryBuồng trứng sống nữ/ˈoʊ.vər.i/
Từ vựngNghĩaPhiên âm
bladderbàng quang /ˈblæd.ɚ/
skinda/skɪn/
urethraniệu đạo /jʊˈriː.θrə/
Sweat gland tuyến mồ hôi /ˈswet ˌɡlænd/

2. Tế bào

Từ vựngNghĩaPhiên âm
Hillock /ˈhɪl.ək/
Hummock/ˈhʌm.ək/
Knoll/noʊl/
Mound/maʊnd/
EpidermisMô biểu bì/ˌep.əˈdɝː.mɪs/
Connective tissueMô liên kết /kəˌnek.tɪv ˈtɪʃ.uː/ /-ˈtɪs.juː/
Muscle tissueMô cơ/ˈmʌs.əl ˈtɪʃ.uː/ -ˈtɪs.juː/
Nervous tissueMô thần kinh/ˈnɝː.vəs -ˈtɪs.juː /

3. Xương: Bone

Từ vựngNghĩaPhiên âm
skullxương sọ /skʌl/
Iliumxương chậu /ˈɪl.i.əm/
pelvis/ˈpel.vɪs/
Patellaxương bánh chè /pəˈtel.ə/
kneecap/ˈniː.kæp/
cuboidxương cổ chân /ˈkjuː.bɔɪd/

III. Bài xích tập tiếng anh tự vựng về khung người người

Để ghi nhớ được những từ vựng đã học làm việc trên, bên dưới đây Patado cung cấp một số bài tập từ bỏ vựng chủ đề cơ thể người khiến cho bạn ghi nhớ sâu hơn, cùng làm cho với Patado nhé!

Để có sức mạnh tốt nhớ rằng tập thể dục thể thao thể thao mỗi ngày nhé, tham khảo Các môn thể thao tiếng anh bằng tiếng anh.

*

*

*

*

Bài viết trên đây là một số từ bỏ vựng về cơ thể người và bài tập có liên quan mà Patado muốn giới thiệu đến các bạn đọc. Có lẽ qua nội dung bài viết trên chúng ta đã bổ sung cập nhật được không hề ít từ vựng về công ty đề khung người người rồi đúng không nào? chúng ta có liên tiếp theo dõi Patado không? Hãy lưu giữ theo dõi Patado để update những nội dung bài viết bổ ích, phần lớn kinh nghiệm về phong thái học tiếng Anh nhé!