Tìm từ trái nghĩa trong tiếng anh

Từ trái nghĩa tiếng Anh là hầu như tự có ý nghĩa sâu sắc tương phản nghịch, trái ngược nhau. Cùng tìm hiểu về các các loại từ trái nghĩa, giải pháp tạo nên thành tự trái nghĩa trong tiếng Anh qua nội dung bài viết sau đây của condaohotel.com.vn nhé.

Bạn đang xem: Tìm từ trái nghĩa trong tiếng anh


1. Từ trái nghĩa tiếng Anh là gì?

Từ trái nghĩa giờ đồng hồ Anh (antonyms) là đa số từ bỏ bao gồm nghĩa tương phản bội, trái ngược nhau.

Ví dụ:

long (dài) >

fat (béo) >

*

2. Các loại trường đoản cú trái nghĩa vào tiếng Anh

Từ trái nghĩa tiếng Anh rất có thể được chia thành 3 một số loại, bao gồm:

Complementary Antonyms (là những trường đoản cú trái nghĩa không có điểm chung)

Ví dụ:

boy (con trai)- girl (nhỏ gái)

off (tắt)- on (bật)

night (ban đêm) - day (ban ngày)

entrance (lối vào) - exit (lối ra)

exterior (nước ngoài thất)- interior (nội thất)

true (đúng)- false (sai)

dead (chết đi)- alive sầu (sống lại)

push (đẩy)- pull (kéo)

pass (thông qua) - fail (trượt)

*

Relational Antonyms (là đông đảo tự trái nghĩa nên thuộc mãi sau thì mới đạt được từ bỏ trái nghĩa với chúng)

Ví dụ:

above sầu (bên trên) - below (mặt dưới)

doctor (chưng sĩ) - patient (căn bệnh nhân)

husband (bạn chồng)- wife (fan vợ)

servant (đầy tớ)- master (chủ nhân)

borrow (mượn) - lkết thúc (trả)

give sầu (đến đi) - receive (dấn lại)

predator (động vật ăn thịt) - prey (bé mồi)

buy (sở hữu lại)- sell (cung cấp đi)

instructor (người phía dẫn)- pupil (học trò)

*

Graded Antonyms (là từ trái nghĩa sở hữu nghĩa so sánh)

Ví dụ:

young (tín đồ trẻ)- elderly (fan già)

hard (khó)- easy (dễ)

happy (vui vẻ)- wistful (bi quan bã)

wise (khôn ngoan)- foolish (ngốc ngốc)

fat (béo) - slyên ổn (mhình ảnh mai)

warm (nóng áp) - cool (rét mướt lẽo)

early (sớm)- late (muộn)

fast (nhanh) - slow (chậm)

dark (đậm)- pale (nhạt)

3. Cách chế tạo ra thành trường đoản cú trái nghĩa

Bên cạnh đa số từ trái nghĩa có sẵn, họ còn rất có thể tạo ra các cặp từ trái nghĩa bằng cách thêm tiền tố cho chúng.

Xem thêm: Xem Điểm Chuẩn Trường Đại Học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh

Thêm chi phí tố -dis:

Ví dụ:

Agree (đồng ý) → disagree (ko đồng ý)

Appear (Xuất hiện)→ disappear (trở thành mất)

Belief (niềm tin)→ disbelief (mất niềm tin)

Honest (trung thực)→ dishonest (trả dối)

*

Thêm chi phí tố -in:

Ví dụ:

Tolerant (khoan dung)→ intolerant (không khoan dung)

Decent (đường hoàng)→ indecent (không đứng đắn)

Discreet (kín đáo, thận trọng) → indiscreet (vô kỷ luật)

Excusable (hoàn toàn có thể bào chữa)→ inexcusable (bắt buộc bào chữa)

Thêm tiền tố -mis:

Ví dụ:

Behave sầu (cư xử)→ misbehave sầu (đối xử sai)

Interpret (diễn giải)→ misinterpret (đọc sai)

Lead (dẫn đầu)→ mislead (đánh lừa)

Trust (tin tưởng)→ mistrust (thiếu tín nhiệm tưởng)

Thêm chi phí tố -un:

Ví dụ:

Likely (bao gồm thể)→ unlikely (không chắc hẳn chắn)

Able (gồm thể)→ unable (ko thể)

Fortunate (may mắn)→ unfortunate (không may mắn)

Forgiving (tha thứ)→ unforgiving (ko tha thứ)

Thêm chi phí tố -non:

Ví dụ:

Entity (thực thể)→ nonentity (không thực thể)

Conformist (người phù hợp)→ nonconformist (ko phù hợp)

Payment (tkhô cứng toán)→ nonpayment (không thanh hao toán)

Sense (giác quan)→ nonsense (không tồn tại ý nghĩa)

4. Các cặp từ trái nghĩa vào tiếng Anh

*

condaohotel.com.vn.cn đang tổng đúng theo phần lớn cặp từ bỏ trái nghĩa vào giờ đồng hồ Anh nhằm bạn cũng có thể ghi nhớ với học tập giờ đồng hồ Anh xuất sắc hơn.

1. long – short

long /lɒŋ/: dài

short /ʃɔːt/: ngắn

2. soft – hard

soft /sɒft/: mềm

hard /hɑːd/: cứng

3. empty -full

empty /ˈɛmpti/: trống

full /fʊl/: đầy

4. narrow – wide

narrow /ˈnærəʊ/: hẹp

wide /waɪd/: rộng

5. heavy – light

heavy /ˈhɛvi/: nặng

light /laɪt/: nhẹ

6. hot – cold

hot /hɒt /: nóng

cold /kəʊld/: lạnh

*

7. sour – sweet

sour /ˈsaʊə/: chua

sweet /swiːt /: ngọt

8. big – small

big /bɪg/: to

small /smɔːl/: nhỏ

9. tall – short

tall /tɔːl/: cao

short /ʃɔːt/: thấp

10. thin – thick

thin /θɪn/: mỏng

thiông chồng /θɪk/: dày

11. wet – dry

wet /wɛt/: ướt

dry /draɪ/: khô

12. dirty – clean

dirty /ˈdɜːti/: bẩn

clean /kliːn/: sạch

*

13. new – old

new /njuː/: mới

old /əʊld/: cũ

14. beautiful – ugly

beautiful /ˈbjuːtəfʊl/: xinc đẹp

ugly /ˈʌgli/: xấu xí

*

15. easy – difficult

easy /ˈiːzi/: dễ

difficult /ˈdɪfɪkəlt/: khó

16. cheap – expensive

chep /ʧiːp/: rẻ

expensive sầu /ɪksˈpɛnsɪv/: đắt

17. deep – shallow

deep /diːp/: sâu

shallow /ˈʃæləʊ/: nông, cạn

18. careful – careless

careful /ˈkeəfʊl/: cẩn thận

careless /ˈkeəlɪs/: bất cẩn

19. early – late

early /ˈɜːli/: sớm

late /leɪt/: muộn

đôi mươi. interesting – boring

interesting /ˈɪntrɪstɪŋ/: trúc vị

boring /ˈbɔːrɪŋ/: nhàm chán

21. far – near

far /fɑː/: xa

near /nɪə/: gần

22. fast – slow

fast /fɑːst/: nhanh

slow /sləʊ/: chậm

23. bad – good

bad /bæd/: xấu

good /gʊd/: tốt

*

24. sad – happy

sad /sæd/: bi thảm bã

happy /ˈhæpi/: vui vẻ

25. high – low

high /haɪ/: cao

low /ləʊ/: thấp

26. thin – fat

thin /θɪn/: gầy

fat /fæt/: béo

27. rich – poor

rich /rɪʧ/: giàu

poor /pʊə/: nghèo

28. right – wrong

right /raɪt/: đúng

wrong /rɒŋ/: sai

29. dangerous – safe

dangerous /ˈdeɪnʤrəs/: nguy hiểm

safe /seɪf/: an toàn

30. strong – weak

strong /strɒŋ/: khỏe

weak /wiːk/: yếu

31. tight – loose

tight /taɪt/: chặt

loose /luːs/: lỏng

32. noisy – quiet

noisy /ˈnɔɪzi/: ồn ào

quiet /ˈkwaɪət/: im lặng

33. up – down

up /ʌp/: lên

down /daʊn/: xuống

34. young – old

young /jʌŋ/: trẻ

old /əʊld/: già

35. dark – light

dark /dɑːk/: tối tăm

light /laɪt/: sáng sủa

36. clever – stupid

clever /ˈklɛvə/: thông minh

stupid /ˈstjuːpɪd/: đần độn ngốc

37. liquid – solid

liquid /ˈlɪkwɪd /: lỏng

solid /ˈsɒlɪd/: rắn

*

38. lazy – hard-working

lazy /ˈleɪzi/: lười biếng

hard-working /ˈhɑːdˌwɜːkɪŋ/: chăm chỉ

39. polite – rude

polite /pəˈlaɪt/: lịch sự

rude /ruːd/: bất lịch lãm, vô duyên

40. comtháng – rare

common /ˈkɒmən/: phổ biến

rare /reə/: hi hữu thấy

41. rough – smooth

rough /rʌf/: gồ ghề

smooth /smuːð/: trót lọt nhẵn

42. tiny – huge

tiny /ˈtaɪni/: tí hon

huge /hjuːʤ/: khổng lồ

43. tame – wild

tame /teɪm/: thuần dưỡng

wild /waɪld/: hoang dã

44. sichồng – healthy

sichồng /sɪk/: nhỏ yếu

healthy /ˈhɛlθi/: khỏe khoắn mạnh

*

45. ancient – new

ancient /ˈeɪnʃ(ə)nt/: cổ

new /njuː/: mới

46. present – absent

present /ˈprɛznt/: có mặt

absent /ˈæbsənt/: vắng mặt

47. asleep – awake

asleep /əˈsliːp/: sẽ ngủ

awake /əˈweɪk/: thức giấc

48. brave – afraid

brave /breɪv/: dũng cảm

afraid /əˈfreɪd/: sợ hãi hãi

49. busy – free

busy /ˈbɪzi/: bận rộn

free /friː/: rảnh rỗi

50. same – different

same /seɪm/: giống như nhau

different /ˈdɪfrənt/: khác nhau

51. Above-below

above sầu /ə’bʌv/ trên

below /bi’lou/ dưới

52. Add-Subtract

add /æd/ cùng, thêm vào

subtract/səb’trækt/ trừ

53. All-none

all /ɔ:l/ vớ cả

none /nʌn/ ko chút nào

54. Alone-together

alone /ə’loun/ đối kháng độc

together /tə’geðə/ thuộc nhau

55. Back-front

baông chồng /bæk/ phía sau

front /frʌnt/ phía trước

56. Before-after

before /bi’fɔ:/ trước

after /ɑ:ftə/ sau

57. Begin-end

begin /bi’gin/ bắt đầu

end /end/ kết thúc

58. Big-little

big /big/ to

little /’litl/ nhỏ

59. Cool-warm

cool /ku:l/ : đuối mẻ

warm /wɔ:m/ ấm áp

60. Dark-light

dark /dɑ:k/ tối

light /lait/ sáng

61. Difficult-easy

difficult /’difikəlt/ khó

easy /’i:zi/ dễ

62. Dry-wet

dry /drai/ khô

wet /wet/ ướt

*

63. east-west

east /i:st/ đông

west /west/ tây

64. Empty- full

empty /’empti/ trống không

full /ful/ đầy

65. Enter- exit

enter /’entə/ lối vào

exit /’eksit/ lối ra

66. Even-Odd

even /’i:vn/ chẵn

odd /ɒd/ lẻ

67. Fact-Fiction

fact /fækt/ sự thật

fiction /’fik∫n/ điều hỏng cấu

68. First-last

first /fə:st/ đầu tiên

last /lɑ:st/ cuối cùng

69. Get-Give

get /get/ dấn được

give /giv/ đến, biếu, tặng

70. inside -outside

inside /in’said/ trong

outside /’autsaid/ ngoài

71. Jolly-Serious

jolly /’dʒɔli/ chơi bỡn

serious /’siəriəs/ hệ trọng

72. know-guess

know /nou/ biết

guess /ges/ đoán

73. leave-stay

leave /li:v/ tách đi

stay /stei/ lưu lại

74. Left-rigth

left /left/ trái

right /rait/ phải

75. Loud-quiet

loud /laud/ ồn ào

quiet /’kwaiət/ yên lặng

76. Most-least

most /moust/ hầu hết

least /li:st/ không nhiều nhất

77.near-far

near /niə/ gần

far /fɑ:/ xa

78. North-South

north /nɔ:θ/ bắc

south / saʊθ/ nam

79. On-Off

on /on/ bật

off /ɔ:f/ tắt

80. Open-close

open /’oupən/ mở

cthua kém /klouz/ đóng

81. Over-under

over /’ouvə/ trên

under /’ʌndə/ dưới

82. Part-Whole

part /pa:t/ phần, bộ phận

whole /həʊl/ toàn bộ

83. Play-work

play /plei/ chơi

work /wɜ:k/ làm

84. Private-public

private /ˈpraɪvɪt/ riêng bốn, cá nhân

public /’pʌblik/ tầm thường, công cộng

85. Question-answer

question /ˈkwɛstʃən/ hỏi

answer /’ɑ:nsə/ trả lời

86. Raise-Lower

raise /reiz/ tăng

lower /’louə/ giảm

87. Right-wrong

right /rait/ đúng

wrong /rɒŋ/ sai

88. sad-happy

sad /sæd/ bi thương rầu

happy /ˈhæpi/ vui vui lòng, hạnh phúc

89. Safe-dangerous

safe /seif/ an toàn

dangerous /´deindʒərəs/ nguy hiểm

90. Same-different

same /seim/ giống như nhau

different /’difrәnt/ khác biệt

91. sit-stand

sit /sit/ ngồi >

92. sweet-sour

sweet /swi:t/ ngọt

sour /’sauə/ chua

93. Through-catch

through /θru:/ ném

catch /kætʃ/ bắt lấy

94. True-False

true /truː/ đúng

false /fɔːls/ sai

95. Up -down

up /ʌp/ lên

down /daun/ xuống

96. Vertical-horizontal

vertical /ˈvɜrtɪkəl/ dọc

horizontal /,hɔri’zɔntl/ ngang

97. Wide-narrow

wide /waid/ rộng

narrow /’nærou/ chật hẹp

98. Win-lose

win /win/ thắng

thất bại /lu:z/ thua

99. Young-old

young /jʌɳ/ trẻ

old /ould/ già

100. Laugh-cry

laugh / læf / cười

cry / kraɪ / khóc

101. Clean-dirty

clean / kliːn / sạch

dirty / ˈdɜːrti / nhơ bẩn, bẩn

102. Good-bad

good / ɡʊd / tốt

bad / bæd / xấu

103. Happy-sad

happy / ˈhæpi / vui vẻ

sad / sæd / buồn bã

104. Slow-fast

slow / sloʊ / chậm

fast / fæst / mau, nhanh

105. Open-shut

open / ˈoʊpən / mở

shut / ʃʌt / đóng

106. Smooth-rough

smooth / smuːð / nhẵn nhụi

rough / rʌf / xù xì

107. hard working-lazy

hard-working / hɑːrd ˈwɜːrkɪŋ / chăm chỉ

lazy / lazy / lười biếng

108. build-destroy

build / bɪld / xây

destroy / dɪˈstrɔɪ / phá

109. Bright-dark

bright / braɪt / sáng

dark / dɑːrk / tối

110. left-right

left / left / trái

right / raɪt / phải

*

111. Deep-shallow

deep / diːp / sâu

shallow / ˈʃæloʊ / nông

112. Beautiful-ugly

beautiful / ˈbjuːtɪfl / đẹp

ugly / ˈʌɡli / xấu xí

113.Strong-weak

strong / strɔːŋ / mạnh

weak / wiːk / yếu

114. Old-new

old / oʊld / cũ

new / nuː / mới

115. Brave-coward

brave / breɪv / dũng cảm

coward / ˈkaʊərd / nhút nhát

116. Big-small

big / bɪɡ / to

small / smɔːl / nhỏ

117. Straight-crooked

straight / streɪt / thẳng

crooked / ˈkrʊkɪd / quanh co

118. hot-cold

hot / hɑːt / nóng

cold / koʊld / lạnh

119. Love-hate

love sầu / lʌv / yêu

hate / heɪt / ghét

*

1đôi mươi.tall-short

tall / tɔːl / cao

short / ʃɔːrt / thấp

Bởi vậy, trên đây là tổng thích hợp 1trăng tròn cặp tự trái nghĩa tiếng Anh thuộc hình hình ảnh trung thực giúp bạn dễ ghi nhớ. Hãy thuộc quan sát và theo dõi đông đảo bài viết tiếp sau của condaohotel.com.vn về chủ đề tiếng Anh nhằm học xuất sắc nước ngoài ngữ này hơn nhé.