Phân Biệt Quá Khứ Hoàn Thành Và Quá Khứ Hoàn Thành Tiếp Diễn

Thì thừa khứ kết thúc và thừa khứ xong xuôi tiếp diễn là hai thì thường gặp gỡ cũng như xuất hiện thêm nhiều trong ngữ pháp giờ Anh. Vậy làm nạm nào để phân biệt hai thì rất dễ khiến nhầm lẫn này? Hôm nay, condaohotel.com.vn đã cung cấp cho bạn những con kiến thức không thiếu nhất để phân biệt thì thừa khứ chấm dứt và thừa khứ ngừng tiếp diễn.

Bạn đang xem: Phân biệt quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn


*
*
*
*
*
Bài tập vận dụng phân biệt thì QKHT với QKHTTD

Bài tập

Cho dạng đúng của hễ từ vào ngoặc.

Xem thêm: Cách Đăng Xuất Tất Cả Tài Khoản Gmail ? Đăng Nhập Hoặc Đăng Xuất Khỏi Tài Khoản Google

They (come) …………….. Back trang chủ after they (finish) ………………… their work.She said that she ( meet) ……………………. Mr. Bean before.Before he (go) ………………………….. Lớn bed, he (read) ………………………… a novel.He told me he (not/wear) ………………………… such kind of clothes before.When I came khổng lồ the stadium, the match (start) ………………………………….Before she (listen) ………………….. To lớn music, she (do)……………………. Homework.Last night, Peter (go) ………………….. Khổng lồ the supermarket before he (go) ………………… home.It was very noisy next door. Our neighbours (have) a party.John và I went for a walk. I had difficulty keeping up with him because he … (walk) so fastSue was sitting on the ground.She was out of breath. She … (run)When I arrived, everybody was sitting round the table with their mouths full. They … (eat)When I arrived, everybody was sitting round the table and talking. Their mouths were empty, but their stomachs were full. They … (eat)Jim was on his hands và knees on the floor. He … (look) for his contact lens.When I arrived, Kate … (wait) for me. She was annoyed with me because I was late & she … (wait) for a long time.

Đáp án

came – had finishedhad metwent – had readhad startedlistened – had donehad gone – wentwere havingwas walkingwere eatinghad been eatingwas lookingwas waiting … had been waiting

Trên phía trên là cụ thể cấu trúc, biện pháp dùng, nhận thấy và bí quyết phân biệt thì vượt khứ xong và thừa khứ xong xuôi tiếp diễn. Hy vọng các bạn có thêm được gần như kiến thức hữu dụng sau khi đọc bài viết này.