Khi cập nhật dữ liệu vào bảng ta không thể để trống trường nào sau đây

*

Bạn đang xem: Khi cập nhật dữ liệu vào bảng ta không thể để trống trường nào sau đây

Khi cập nhật dữ liệu vào bảng, ta không thể để trống trường nào sau đây?

A. Khóa chính

B. Khóa và khóa chính

C. Trường bắt buộc điền dữ liệu

D. Tất cả các trường của bảng


*

*

: Khi cần thêm một trường dữ liệu nữa vào bảng đã tạo trước đó ta cần thực thiện thao tác nào sau đây? A. Cập nhật dữ liệu B. Mở bảng để chỉnh sửa cấu trúc C. Sắp xếp D. Tìm kiếm đơn giản

:  Khi cần thêm một trường dữ liệu nữa vào bảng đã tạo trước đó ta cần thực thiện thao tác nào sau đây?

A.  Cập nhật dữ liệu B.  Mở bảng để chỉnh sửa cấu trúc

C.  Sắp xếp D.  Tìm kiếm đơn giản


Một bảng không thể có hai trường cùng kiểu dữ liệu nào sau đây?

A. Date/Time

B. AutoNumber

C. Number

D. Text


Xem thêm: Tự Tay Nạp Fw Cho Các Usb Bị Hỏng Phần Mềm Sửa Lỗi Usb Kingston Format Utility

:  Để có thể xem thông tin của bạn học sinh tên “Nguyễn Văn A”, ta cần thực hiện thao tác nào sau đây?

A.  Tìm kiếm đơn giản B.  Cập nhật dữ liệu

C.  Mở bảng để chỉnh sửa cấu trúc D.  Sắp xếp


: Cho bảng dữ liệu học sinh lớp 10A1 như sau:Để tìm ra học sinh giỏi nhất của 10A1 thì ta cần chọn trường dữ liệu nào để sắp xếp? A. Lop. B. TBM. C. GT. D. XepLoai. 

:  Cho bảng dữ liệu học sinh lớp 10A1 như sau:

*

Để tìm ra học sinh giỏi nhất của 10A1 thì ta cần chọn trường dữ liệu nào để sắp xếp?

A.  Lop. B.  TBM. C.  GT. D.  XepLoai.

 


Điền các từ thích hợp vào chỗ trống: Có thể in dữ liệu từ bảng. Nếu đã áp dụng các điều kiện lọc/sắp xếp, thì có thể giới hạn những …… mà Access sẽ in và xác định thứ tự in.

A.  Bảng dữ liệu B.  Bản ghi C.  Biểu mẫu D.  Trường


: Đảm bảo duy trì tính nhất quán của dữ liệu học sinh trong CSDL là chức năng nào của hệ quản trị cơ sở dữ liệu? A. Cung cấp môi trường tạo lập CSDL B. Cung cấp công cụ kiểm soát, điều kiển truy cập vào CSDL C. Cung cấp môi trường cập nhật và khai thác dữ liệu D. Cung cấp công cụ chuyển đổi tập tin

:  Đảm bảo duy trì tính nhất quán của dữ liệu học sinh trong CSDL là chức năng nào của hệ quản trị cơ sở dữ liệu?

A.  Cung cấp môi trường tạo lập CSDL

B.  Cung cấp công cụ kiểm soát, điều kiển truy cập vào CSDL

C.  Cung cấp môi trường cập nhật và khai thác dữ liệu

D.  Cung cấp công cụ chuyển đổi tập tin


Khi xây dựng CSDL, liên kết được tạo giữa các bảng cho phép ta làm việc gì?

A.  Tổng hơp các dữ liệu trong bảng B.  Tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng

C.  Thống kê các dữ liệu trong bảng D.  Thống kê dữ liệu từ nhiều bảng


Phép cập nhật cấu trúc nào dưới đây làm thay đổi giá trị các dữ liệu hiện có trong bảng?