Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 1 diễn ra tại đâu

Hơn 90 năm kể từ khi thành lập đến nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trải qua 11 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được coi như dấu mốc lịch sử trọng đại của thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và tuổi trẻ Trường Đại học Vinh nói riêng.

Xem thêm: Trồng Cây Gì Che Nắng Hướng Tây, Trồng Cây Chịu Nắng Gì Khi Nhà Nằm Hướng Tây


Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kì 2017 - 2022

Sự ra đời của Đoàn TNCS Đông Dương (nay là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) đáp ứng kịp thời đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên nước ta lúc bấy giờ. Đây là sự vận động khách quan phù hợp với quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam; đồng thời thể hiện quan điểm sáng suốt, tầm nhìn chiến lược của Đảng ta và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về vị trí, tầm quan trọng của thanh niên và công tác thanh niên.

90 năm đã trôi qua, kể từ khi thành lập đến nay Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trải qua 11 kỳ Đại hội, mỗi kỳ Đại hội của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được coi như dấu mốc lịch sử trọng đại của thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và tuổi trẻ Trường Đại học Vinh nói riêng. Để minh chứng cho ý nghĩa thực tiễn trong các Nghị quyết của Đoàn, có thể nhìn lại các kỳ Đại hội Đoàn: