Bài Tập Về Thì Quá Khứ Đơn Và Quá Khứ Tiếp Diễn Có Đáp Án, Thì Quá Khứ Tiếp Diễn Past Continuous

Bài tập thì quá khứ tiếp diễn là một phần thường xuyên xuất hiện nhiều trong các bài thi. Để giúp bạn nắm chắc phần kiến thức ngữ pháp quan trọng này, TOPICA Native gửi đến bạn Trọn bộ bài tập thì quá khứ tiếp diễn từ cơ bản đến nâng cao (có đáp án) (Past Continuous Tense) dưới đây. Hãy cùng theo dõi nhé!

1. Tóm tắt lý thuyết thì Quá khứ tiếp diễn (Past Continuous Tense)

1.1. Cách sử dụng thì Quá khứ tiếp diễn

Diễn tả một hành động đang xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ.

Đang xem: Bài tập về thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

VD: I was watching TV at 8 o’clock last night. (Tôi đang xem TV vào lúc 8 giờ tối qua.)

Diễn tả những hành động xảy ra đồng thời trong quá khứ.

VD: John was listening to music while his mother was cooking in the kitchen. (John đang nghe nhạc khi mẹ anh ấy nấu ăn trong bếp.)

Diễn tả hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào.

VD: They were waiting for the bus when the accident happened. (Họ đang chờ xe buýt khi tai nạn xảy ra.)

Diễn tả một hành động từng lặp đi lặp lại trong quá khứ và làm phiền đến người khác.

VD: My friends were always complaining about their wives. (Các bạn của tôi lúc nào cũng phàn nàn về vợ của họ.)

TOPICA NativeX – Học tiếng Anh toàn diện “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho người bận rộn.

Với mô hình “Lớp Học Nén” độc quyền: Tăng hơn 20 lần chạm “điểm kiến thức”, giúp hiểu sâu và nhớ lâu hơn gấp 5 lần. Tăng khả năng tiếp thu và tập trung qua các bài học cô đọng 3 – 5 phút. Rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ thực hành. Hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 kỹ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

1.2. Dấu hiệu nhận biết thì Quá khứ tiếp diễn

Trong câu ở thì Quá khứ tiếp diễn có các trạng từ chỉ thời gian trong quá khứ kèm theo thời điểm cụ thể:

At + giờ + thời gian trong quá khứ. (at 5 o’clock yesterday,…)At this time + thời gian trong quá khứ. (at this time last year,…)In + năm (in 2001, in 1992)In the past

1.3. Các mẫu câu thì quá khứ tiếp diễn

2. Bài tập thì Quá khứ tiếp diễn cơ bản

Dưới đây là những bài tập thì quá khứ tiếp diễn chọn lọc bao quát đầy đủ cách sử dụng thường gặp và phổ biến nhất. Hãy làm nhiều bài tập quá khứ tiếp diễn để đạt điểm cao trong kì thi nhé!

Bài 1. Chia động từ ở trong ngoặc ở thì quá khứ tiếp diễn để hoàn thành câu

I lost my keys when I ________ (walk) home.  It was raining while we ________ (have) dinner. I saw the department stores when I ________ (sit) on the bus. Her phone rang while she ________ (talk) to her new boss.  My friends ________ (drive) to work when they heard the news on the radio.  He ________ (ride) his bicycle when the cat ran across the road.  We couldn’t go to the beach yesterday because it ________. (rain)  It was a lovely day. The sun was shining and the birds ________ (sing) in the trees.  The tourist lost his camera while he _____ (walk) around the city. The lorry _____ (go) very fast when it hit our car. I _______ (walk) down the street when it began to rain. At this time last year, I _______ (attend) an English course. Jim ________ (stand) under the tree when he heard an explosion. While I _____ (study) in my room, my roommates ________ (have) a party in the other room. Mary and I _________ (dance) the house when the telephone rang.Đáp ánwas walkingwere havingwas sittingwas talkingwere drivingwas ridingwas rainingwere singingwas walkingwas goingwas walkingwas attendingwas standingwas studying – was havingwere dancing

*

Bài tập về thì quá khứ tiếp diễn có đáp án

Bài 2. Viết thành câu hoàn chỉnh ở thì quá khứ tiếp diễn dựa trên từ gợi ý

(they / take the exam?)  (when / he / work there?)  (you / make dinner?)  (they / drink coffee when you arrived?)  (when / we / sleep?)  (they / study last night)  (we / talk when the accident happened)  (he / not / exercise enough)  (I / talk too much?)  (it / not / snow)  (how / they / feel?)  (they / not / talk)  (where / I / stay?)  (why / he / study on a Saturday night?)  (I / go to school when you saw me)  (you / sleep at 6am) 17. (she / work when I called)  (we / not / leave when you called)  (I / not / stay in a hotel)  (we / make too much noise?) Đáp ánWere they taking the exam?  When was he working there?  Were you making dinner?  Were they drinking coffee when you arrived?  When were we sleeping?  They were studying last night.  We were talking when the accident happened.  He wasn’t exercising enough.  Was I talking too much?  It wasn’t snowing.  How were they feeling?  They weren’t talking.  Where was I staying?  Why was he studying on a Saturday night?  I was going to school when you saw me.  You were sleeping at 6am.  She was working when I called.  We weren’t leaving when you called.  I wasn’t staying in a hotel. Were we making too much noise?

TOPICA NativeX – Học tiếng Anh toàn diện “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho người bận rộn.

Xem thêm: Top 10 Bài Hát Về Thầy Cô Của Thiếu Nhi Nhân Ngày 20, Top 30 Bài Hát Hay Dành Tặng Thầy Cô 20

Với mô hình “Lớp Học Nén” độc quyền: Tăng hơn 20 lần chạm “điểm kiến thức”, giúp hiểu sâu và nhớ lâu hơn gấp 5 lần. Tăng khả năng tiếp thu và tập trung qua các bài học cô đọng 3 – 5 phút. Rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ thực hành. Hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 kỹ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

2. Bài tập thì Quá khứ tiếp diễn nâng cao

Bài tập thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn kết hợp là dạng bài tập thường xuyên xuất hiện. Nên để bạn thành thạo dạng bài tập thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn nâng cao; TOPICA Native đẫ tổng hợp nhiều câu hỏi để bạn thực hành!

Bài 1. Chia động từ trong ngoặc ở thì quá khứ đơn hoặc quá khứ tiếp diễn

My friend Harry _________ off the ladder while he _______________ the ceiling of his room. (FALL, PAINT)We ______________ the house in 2003. At that time it _______________ £ 150,000. (BUY, COST)Dad _____________ interested in buying a new car. (NOT BE)My sister ______________ for me at the airport terminal when I ____________. (WAIT, ARRIVE)A few nights ago, I ____________ a book when suddenly I _____________ a noise outside. A few teenagers _____________ loud music. (READ, HEAR, PLAY)The fire ________________ when the first firefighters ______________ at the scene. (STILL BURN, ARRIVE)My brother ______________ for a job when he ______________ across an interesting ad in the newspaper. (LOOK, COME)I _______________ someone call my name. I ______________ around and ______________ my dad standing at the back of the queue. I _______________ so surprised. (HEAR, TURN, SAW, BE)My sister _______________ a bright summer dress when I ______________ her at the performance. (WEAR, SEE)I _________ preparing dinner at 4.pm and I ______________ still at it when my wife ______________ home. (START, BE, COME)Our housekeeper ______________ the vase. As she ______________ up the pieces, she _________ her middle finger. (BREAK, PICK, CUT)We suddenly ______________ that we ______________ in the wrong direction. (REALISE, DRIVE)She ______________ a great skier when she was young. (BE)I ______________ an old friend in town while I _____________ the shopping. (MEET, DO)While the children _____________ with others my husband and I _____________ to have a cup of coffee. (PLAY, DECIDE)Đáp ánfell off – was paintingbought – costwas not interestedwas waiting – arrived. was reading – heard a noise outside – were playingwas still burning – arrivedwas looking – came across heard – turned around – saw – waswas wearing – saw started – was – camebroke – was picking – cut realised – were drivingwas – was met – was doing were playing – decided 

*

Làm nhiều bài tập thì quá khứ tiếp diễn để thuần thục

Bài 2. Hoàn thành đoạn hội thoại sau bằng cách điền vào chỗ trống dạng đúng của động từ

Sue: ________________________ when you saw them? (what | Tim and Matt | do) (1)Julie: Tim was swimming in the pool, but I didn’t see Matt first.Sue: __________________ in the pool, too? (you | swim) (2)Julie: No, I wasn’t. I was just looking. But then I saw Matt, too.Sue: ________________________ ? (what | he | do) (3)Julie: He was diving in the pool.Sue: Diving, you say ________________________ to dive? (he | not | just | try) He can’t dive. (4)Julie: You’re right. He was just trying to do it. And all his friends were watching it.Sue: ________________________ ? (they | laugh) (5)Julie: Of course, they were. Matt was pretty funny. He splashed the water all over the place.Sue: _____________________ faces when he came up to the surface of the pool? (Matt | make) (6)Julie: Yes, he was. He was grinning and making faces at me.Sue: At you? Vow! And what about Tim? __________________ Matt, too? (he | watch) (7)Julie: Not really. He was looking at me instead.Sue: Oh, no! You’re kidding. ___________________ your new swimsuit? (you | wear) (8)Julie: Yes, I was. Why?Sue: Now I know why Tim and Matt were watching you, Julie.Đáp ánWhat were Tim and Matt doingWere you swimmingWhat was he doingWas he not just tryingWere they laughingMatt was makingHe was watchingWas you wearing

Bài 3. Chia động từ trong ngoặc ở dạng thích hợp (quá khứ đơn hoặc quá khứ tiếp diễn)

Yesterday evening Tom ________ (have) a bath when the phone ________ (ring). He got out of the bath and ________ (answer) the phone.I ________ (see) Tony in the park. He ________ (sit) on the grass and ________ (read) a book.While I ________ (walk) in the garden, I _____ (hurt) my back.Tommy ______ (burn) his hand when he ________ (cook) the dinner.George ______ (fall) off the ladder while he ________ (paint) the ceiling.Last night, I ________ (read) in the bed when suddenly I ________ (hear) a scream.________(you, watch) television when I phoned you?Ann _____ (wait) for me when I _______ (arrive).I _______ (not/drive) very fast when the accident _______ (happen).I ________ (break) a plate last night. I ______ (do) the washing-up when it _______ (slip) out of my handĐáp ánwas having – rang – answeredsaw – was sitting – readingwas walking – hurtburnt – was cookingfell – was paitingwas reading – heardWere you watchingwas waiting – arrivedwasn’t driving – happenedbroke – was doing – slipped

Bài 4. Biến đổi các câu sau sang phủ định, câu hỏi và trả lời các câu hỏi đó

He was planting trees in the garden at 4 pm yesterday.………………………………………………………………….………………………………………………………………….………………………………………………………………….They were working when she came yesterday.………………………………………………………………….………………………………………………………………….………………………………………………………………….She was painting a picture while her mother was making a cake.………………………………………………………………….………………………………………………………………….…………………………………………………………………. Anne was riding her bike to school when Peter saw her yesterday.………………………………………………………………….………………………………………………………………….………………………………………………………………….He was typing a letter when his boss went into the room.………………………………………………………………….………………………………………………………………….………………………………………………………………….Đáp ánCâu 1He was planting trees in the garden at 4 pm yesterday.He wasn’t planting trees in the garden at 4 pm yesterday.Was he planting trees in the garden at 4 pm yesterday?Yes, he was./ No, he wasn’t.Câu 2They were working when she came yesterday.They weren’t working when she came yesterday.Were they working when she came yesterday?Yes, they were./ No, they weren’t.Câu 3She was painting a picture while her mother was making a cake.She wasn’t painting a picture while her mother was making a cake.Was she painting a picture while her mother was making a cake?Yes, she was./ No, she wasn’t.Câu 4Anne was riding her bike to school when Peter saw her yesterday.Anne wasn’t riding her bike to school when Peter saw her yesterday.Was Anne riding her bike to school when Peter saw her yesterday?Yes, she was./ No, she wasn’t.Câu 5He was typing a letter when his boss went into the room.He wasn’t typing a letter when his boss went into the room.Was he typing a letter when his boss went into the room?Yes, he was./ No, he wasn’t.

Bài 5. Chọn đúng thì của các câu sau

I saw/ was seeing the accident when I was waiting for the taxi.What were you doing/ did you do when I phoned?They didn’t visit/ weren’t visiting their friends last summer holiday.It rained/ was raining heavily last July.While people were talking to each other, he read/ was reading his book.Chris was eating/ ate pizza every weekend last month.While we were running/ run in the park, Mary fell over.Did you find/ Were you finding your keys yesterday?Who was she dancing/ did she dance with at the party last night?They were watching/ watched football on TV all day.

Xem thêm: Giá Máy Lạnh 1 Ngựa Tiết Kiệm Điện Nhất Hiện Nay Nên Mua Cho Hè 2022

Đáp ánsawwere you doingdid’nt visitrainedwas readingatewere runningDid you finddid she dancewere watching

Bài 6. Tìm các lỗi sai trong các câu sau

I was play football when she called me.Was you study Math at 5 p.m. yesterday?What was she do while her mother was making lunch?Where did you went last Sunday?They weren’t sleep during the meeting last Monday.He got up early and have breakfast with his family yesterday morning.She didn’t broke the flower vase. Tom did.Last week my friend and I go to the beach on the bus.While I am listening to music, I heard the doorbell.Peter turn on the TV, but nothing happened.Đáp ánplay thành playingstudy thành studyingdo thành doingwent thành gosleep thành sleepinghave thành hadbroke thành breakgo thành wentam thành wasturn thành turned

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *